1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Boots Arbeidsrecht worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2 Boots Arbeidsrecht is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt een algemeen juridische en hoofdzakelijk arbeidsrechtelijke (interim) advies- en procespraktijk van juridisch dienstverlener uit te oefenen en algemeen juridische en hoofdzakelijk arbeidsrechtelijke interim opdrachten uit te voeren.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Boots Arbeidsrecht.

2.Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Boots Arbeidsrecht. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.2 Anderen dan de opdrachtgever of diens onderneming hebben geen recht op de overeengekomen werkzaamheden. Deze zijn uitsluitend voor de opdrachtgever zelf bestemd.

3. Honorarium/verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Boots Arbeidsrecht omvatten het honorarium, vermeerder met de verschotten en BTW.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. In het honorarium zijn verschotten niet inbegrepen. Het uurtarief wordt vermeerderd met omzetbelasting (BTW).

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Boots Arbeidsrecht bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

3.4 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Boots Arbeidsrecht ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, aangetekende post en kosten van uittreksels).

4. Betaling

4.1 De door de opdrachtgever aan Boots Arbeidsrecht verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de opdrachtgever gefactureerd.

4.2 Boots Arbeidsrecht is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds en/ of bij voorschot in rekening te brengen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

4.3 Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Boots Arbeidsrecht gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1 % rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15 % wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Boots Arbeidsrecht haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Boots Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Bewaringstermijn

Met uitzondering van de dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, wordt het dossier gedurende tenminste vijf jaar bewaard, waarna het Boots Arbeidsrecht vrij staat het dossier te vernietigen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De werking van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

6.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Boots Arbeidsrecht komt.

6.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Boots Arbeidsrecht, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Boots Arbeidsrecht wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Boots Arbeidsrecht niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.4 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Boots Arbeidsrecht verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.5 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Boots Arbeidsrecht aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Boots Arbeidsrecht komt.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Boots Arbeidsrecht tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

8. Informatievoorziening

Opdrachtgever is gehouden om BootsArbeidsrecht tijdig alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die Boots Arbeidsrecht behoeft voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Boots Arbeidsrecht ter beschikking gestelde informatie, documenten en bewijsstukken. Dit geldt ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 De verhouding tussen een opdrachtgever en Boots Arbeidsrecht wordt beheerst door het Nederlandse recht.

9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Boots Arbeidsrecht en een opdrachtgever kennis te nemen.

9.3 De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op www.bootsarbeidsrecht.nl.