Stel, een medewerker gaat uit dienst. Maar hij heeft tijdens het dienstverband meer vakantiedagen opgenomen dan hij op dat moment heeft opgebouwd. Moet de werknemer deze dagen dan terugbetalen? Het antwoord is: nee. U bent deze dagen als werkgever kwijt. De teveel betaalde dagen mogen niet verrekenend worden met nog uitstaand loon of andere vergoedingen waar werknemer eventueel recht op heeft. Hoe voorkomen? Maar er is een escape. U kunt

Er zijn veel ondernemers die graag een flexibel personeelsbestand hebben. Ideale oplossing voor zo’n situatie is een bijvoorbeeld een nulurencontract: je betaalt alleen de uren die zijn gewerkt. Maar is een dergelijk contract, ook wel oproepcontract genoemd, wel zo vrijblijvend en flexibel als het lijkt? Dat kan in de praktijk nog wel eens tegenvallen. Ik leg uit waarom. Ten eerste kan het veelvuldig oproepen van een arbeidskracht leiden tot een

Ontslag met instemming of met wederzijds goedvinden? Is er een verschil dan? Zult u denken. Nou en of, dat is er zeker! Instemming De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceerde per 1 juli 2015 een nieuwe wijze van beëindigen van een dienstverband met behoud van WW-uitkering: de werkgever zegt op, en de werknemer stemt hiermee in. Zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter, en met behoud van WW-uitkering. Wel geldt er

Transitievergoeding en verrekening van kosten Met de invoering van de Wet Werk en zekerheid geldt sinds 1 juli 2015 bij ontslag de transitievergoeding in plaats van de ontslagvergoeding. Deze vergoeding geldt na minimaal 2 jaar dienstverband. Zowel bij ontslag via UWV als kantonrechter maar ook bij een aflopend jaarcontract (na 2 jaar) is de vergoeding verschuldigd. Wist u dat op de transitievergoeding zogeheten transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden

Onder het huidige ontslagstelsel heeft de werkgever keuzevrijheid tussen twee ontslagprocedures, namelijk die van het UWV of de kantonrechter. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 is er geen keuzevrijheid meer maar bepaalt de ontslaggrond de ontslagroute.

Scholingsplicht 1 juli 2015 De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert een scholingsplicht voor werkgevers per 1 juli 2015. Dit houdt in dat de werkgever voortaan verplicht is de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt per 1 juli 2015 een bedenkrecht geïntroduceerd. Dit houdt in dat een werknemer binnen 14 dagen na ondertekening van een beëindigingsovereenkomst deze kan ontbinden of de beslissing tot instemming met opzegging kan herroepen. Werkgevers zijn gehouden om werknemers te wijzen op dit bedenkrecht. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de termijn van 14 dagen verlengd naar drie weken. Om te voorkomen

Wat verandert er? Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels in. Die zijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid (de WWZ). Werkgevers kunnen vanaf dat moment niet langer kiezen of ze iemand ontslaan via de kantonrechter of via uitkeringsinstantie UWV. – ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid loopt dan via het UWV – alle overige ontslagaanvragen, vanwege disfunctioneren of vertrouwensbreuk, gaan via de kantonrechter Verder gaat de

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen. Uitzondering hierop is indien ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ aanwezig zijn die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Zowel bij het aangaan als bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit dient vervolgens uitvoerig gemotiveerd te worden in de arbeidsovereenkomst zelf. Ontbreekt deze motivering, dan kunnen

Weet je zeker of de opdrachtovereenkomst die je wilt gaan tekenen wel op de juiste manier is opgesteld, zodat je daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat? Vragen die daarbij van belang zijn: Hoe heb je het contract met je klanten afgesloten? Bepaal je zelf in onderhandeling met de klant het tarief Bepaal je zelf hoe, waar en wanneer u uw beroep uitoefent? Factureer je rechtstreeks aan de klant? Loop