Transitievergoeding en verrekening van kosten

Met de invoering van de Wet Werk en zekerheid geldt sinds 1 juli 2015 bij ontslag de transitievergoeding in plaats van de ontslagvergoeding. Deze vergoeding geldt na minimaal 2 jaar dienstverband. Zowel bij ontslag via UWV als kantonrechter maar ook bij een aflopend jaarcontract (na 2 jaar) is de vergoeding verschuldigd.

Wist u dat op de transitievergoeding zogeheten transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering mogen worden gebracht?

Maar dat dat niet zomaar kan en hiervoor bepaalde voorwaarden gelden?

Wat zijn eigenlijk precies transitie- en inzetbaarheidskosten?

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Voorbeelden van transitiekosten zijn kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag.

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een coachingstraject of een cursus presentatietechnieken.

Welke voorwaarden gelden er voor verrekening van deze kosten?

Aftrek van kosten van de transitievergoeding kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden.

1. De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer vooraf moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding.
2. Ook moet het gaan om (opleidings)kosten die door de werkgever zijn gemaakt voor opleidingen en educatie die niet specifiek op de functie gericht zijn. Denk aan cursussen met een algemeen ontwikkelingsgericht karakter. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
3. Voor inzetbaarheidskosten geldt nog dat zij in mindering kunnen worden gebracht als ze zijn gemaakt in een periode van maximaal vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken.

Tip!

Wilt u gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten verrekenen met de transitievergoeding? Dat kan maar leg deze afspraken dan altijd schriftelijk vast en laat de werknemer voor akkoord tekenen. Voorkom discussie achteraf.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *